Grafika ze strony głównej

Uwaga Przedsiębiorco!
Zanim przystąpisz do rejestracji, zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych.

Aktualności

O projekcie

Głównym celem jest podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej wśród 360 z 400 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej Polski, poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych zgodnych z opisem kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Grupę docelową projektu stanowią

 • Właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP

 • Kadra menadżerska

 • Pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP objętych projektem

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które:

 • należą do sektora MMŚP

 • posiadają siedzibę główną (co wynika z zapisów w CEiDG/KRS) na terenie Polski

 • planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby przewidziane do awansu do stanowisko kierownicze

 • posiadają analizę potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, a w przypadku nie posiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu

 • spełniają warunki możliwości uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej

Kryteria premiujące pierwszeństwem udziału w projekcie

Punkty premiujące (kryteria preferencyjne) Operator przyzna Przedsiębiorstwom, które:

 • przynależą do sektora mikro i małych przedsiębiorstw (+10 punktów)

 • wydelegują do udziału w Projekcie pracowników z których min. 55% będą stanowić kobiety (+5 punktów)

 • wydelegują do udziału w Projekcie pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością (+5 punktów)

 • wydelegują do Projektu pracowników, którzy nie uczestniczyli , nie uczestniczą oraz nie będą uczestniczyli (np.: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) w usługach realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Akademia Menedżera MMŚP kompetencje cyfrowe” przez innych Operatorów lub w ramach konkursu „Akademia Menadżera MŚP” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18) oraz „Akademia Menadżera MŚP2” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20). Aby spełnić to kryterium wszystkie wydelegowane osoby, na wszystkie usługi, z których skorzysta przedsiębiorca w ramach umowy wsparcia muszą spełnić to kryterium (+1 punkt)

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”.

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych, przynależą do sektora mikro i małych przedsiębiorstw

 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie transformacji cyfrowej

Grupy kompetencji menadżera w zakresie transformacji cyfrowej:

Grupa kompetencji Kompetencje
Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze organizacji
 • Zarządzanie transformacją cyfrową
 • Opracowanie modelu biznesowego
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie produktem
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
 • Marketing w gospodarce cyfrowej
 • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze technologii
 • Przedsiębiorczość technologiczna
 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce*
Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze procesów
 • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
 • Zarządzanie zintegrowanymi danymi

*Kompetencja dotyczy dojrzałych cyfrowo przedsiębiorstw produkcyjnych

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na Przedsiębiorstwo, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 • samozatrudniony – 3 750,00 zł – na analizę, 18 250,00 zł na usługi, łącznie: 22 000,00 zł

 • mikroprzedsiębiorstwo – 3 750,00 zł – na analizę, 32 000,00 zł na usługi, łącznie: 35 750,00 zł

 • małe przedsiębiorstwo – 5 500,00 zł – na analizę, 56 000,00 zł na usługi, łącznie: 61 500,00 zł

 • średnie przedsiębiorstwo – 7 000,00 zł – na analizę, 120 000,00 zł na usługi, łącznie: 127 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia przeznaczona na usługi na osobę 18 250,00 zł (usługi z wkładem własnym) na pracownika (PESEL)

Maksymalna kwota dofinansowania (bez wkładu własnego) dla godziny usługi rozwojowej związanej z doradztwem służącym opracowaniu Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa wynosi: 200,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania (bez wkładu własnego) osobogodziny usługi rozwojowej wynosi:

 • dla usługi rozwojowej o charakterze szkoleniowym: 145,00 zł

 • dla usługi rozwojowej o charakterze doradczym: 230,00 zł

Korzyści z udziału w projekcie

1

minimum procedur

3

oszczędność pieniędzy

2

realizacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników

4

motywacja pracowników

5

zwiększenie konkurencyjności firmy

6

proste i przejrzyste zasady skorzystania z projektu

8

bezgotówkowy system rozliczania

7

szeroka oferta usług rozwojowych w bazie BUR

10

szkolenia "szyte na miarę" potrzeb

9

oszczędność czasu

Jak wziąć udział w projekcie

Krok 1 Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Krok 2
Rejestracja i złożenie wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych poprzez system projektu ORKK-AM
Krok 3 Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ORKK-AM
Krok 4 Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia
Krok 5 Odbiór promesy potwierdzającej dofinansowanie usługi rozwojowej
Krok 6 Przekazanie promesy firmie szkoleniowej i udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej (w tym obligatoryjnie udział w usłudze rozwojowej związanej z opracowaniem analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji)
Krok 7 Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR
Krok 8 Rozliczenie usługi przez MŚP w systemie projektu ORKK-AM
Rejestracja i złożenie wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych poprzez system projektu ORKK-AM
Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów ORKK-AM
Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia
Odbiór promesy potwierdzającej dofinansowanie usługi rozwojowej
Przekazanie promesy firmie szkoleniowej i udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej (w tym obligatoryjnie udział w usłudze rozwojowej związanej z opracowaniem analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji)
Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR
Rozliczenie usługi przez MŚP w systemie projektu ORKK-AM

Kontakt

Szczegółowe informacje uzyskacie państwo u specjalistów ds. aktywnej rekrutacji

BIURO PROJEKTU: ul. Sienna 75 00-833 Warszawa czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 biuro@orkk-am.pl
Anita Jarząbek tel. +48 512 090 555 anita.jarzabek@gigroup.com
Bartłomiej Kaptur tel. +48 512 176 153 bartlomiej.kaptur@gigroup.com
Nina Krajewska tel. +48 571 406 535 nina.krajewska@gigroup.com