13.04.2023

Otwarcie naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych numer: 2/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 2/2023 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych. Informujemy także, iż w/w nabór  zostanie przeprowadzony w trybie naboru uzupełniającego – oznacza to, iż ostateczna alokacja środków zależeć będzie od oszczędności powstałych w ramach dotychczas podpisanych umów wsparcia w ramach projektu.

Nabór prowadzony będzie od dnia 25 kwietnia 2023 roku od godziny 13.00 do dnia 27 kwietnia 2023 roku do godziny 23:59. Po zakończeniu w/w naboru sporządzona zostanie lista rankingowa, na której zostaną umieszczone wszystkie złożone wnioski zgodnie z uzyskaną punktacją za kryteria preferencyjne, a w przypadku gdy MŚP uzyskają taką samą liczbę punktów – o miejscu MŚP na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszenia wniosku.

Warunki udziału przedsiębiorstwa w rekrutacji:

1) Nabór skierowany jest do przedsiębiorców, które oddelegują do udziału w usługach pracowników kadry menadżerskiej lub pracowników MŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego;

2) Nabór skierowany jest wyłącznie do MMŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach;

3) Nabór skierowany jest wyłącznie do tych MMŚP, które posiadają status mikro lub małego przedsiębiorstwaz wyłączeniem przedsiębiorstw zdefiniowanych jako jednoosobowe działalności gospodarcze; (samozatrudnieni) oraz z wyłączeniem MMŚP posiadających status średniego przedsiębiorstwa;

Przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie winny spełniać następujące warunki:

a) posiadać status mikro lub małego przedsiębiorstwa (status przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014),

b) posiadać siedzibę główną i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

c) planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;

d) spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

e) posiadać Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa (dalej: Analiza), a w przypadku nie posiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu.

4) Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia

5) Limity dofinansowania na MŚP (NIP), pracownika (PESEL) oraz godziny usług rozwojowych, zgodne z Regulaminem wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu.

6) Usługa polegająca na przygotowaniu analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa musi rozpocząć się w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy o dofinansowanie usług rozwojowych;

7) Rozliczenie usługi analizy potrzeb rozwojowych Przedsiębiorstwa możliwe będzie po zakończeniu udziału pracowników w pierwszej usłudze rozwojowej wynikającej z przygotowanej i zaakceptowanej analizy.

8) Usługi, do udziału w których Przedsiębiorstwo oddeleguje pracowników muszą co do zasady zakończyć się do dnia 15 sierpnia 2023 roku – w związku z okresem realizacji projektu.

9) Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

10) Nabór numer:  2/2023 przeprowadzony będzie zgodnie z zaktualizowanym, obowiązującym od dnia 12 kwietnia 2023 roku Regulaminem Rekrutacji I Uczestnictwa W Projekcie Pn. „Oferta Rozwoju Kwalifikacji I Kompetencji Kadr Zarządzających Mm W Zakresie Transformacji Cyfrowej”

*w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia zawierający postanowienia dot. możliwości realizacji usług zdalnych na podstawie Standardu Usług Zdalnego Uczenia się SUZ 2021. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu ORKK-AM