04.10.2022

Otwarcie naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych nr 6/2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 października 2022 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 6/2022 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 2 000 000,00 PLN.

Nabór prowadzony będzie od dnia 19 października 2022 roku od godziny 13.00 do dnia 21 października 2022 roku do godziny 23:59. Po zakończeniu w/w naboru sporządzona zostanie lista rankingowa, na której zostaną umieszczone wszystkie złożone wnioski zgodnie z uzyskaną punktacją za kryteria preferencyjne, a w przypadku gdy MŚP uzyskają taką samą liczbę punktów – o miejscu MŚP na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszenia wniosku.

Warunki udziału przedsiębiorstwa w rekrutacji:

1) Nabór skierowany jest do przedsiębiorców, które oddelegują do udziału w usługach pracowników kadry menadżerskiej lub pracowników MŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego;

2) Nabór skierowany jest wyłącznie do MMŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednim naborze;

3) Nabór skierowany jest wyłącznie do tych MMŚP, które posiadają status średniego przedsiębiorstwa;

Przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie winny spełniać następujące warunki:

a) posiadać status średniego przedsiębiorstwa (status przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014),

b) posiadać siedzibę główną i prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

c) planują objęcie wsparciem w ramach Projektu osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;

d) spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

e) posiadać Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa (dalej: Analiza), a w przypadku nie posiadania takiej analizy, deklarują gotowość do jej przygotowania w ramach Projektu.

2) Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia

3) Limity dofinansowania na MŚP (NIP), pracownika (PESEL) oraz godziny usług rozwojowych, zgodne z Regulaminem wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu.

4) Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia zawierający postanowienia dot. możliwości realizacji usług zdalnych na podstawie Standardu Usług Zdalnego Uczenia się SUZ 2021. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu ORKK-AM